top of page
Vedtægter for Nim Borger- & Forsamlingshus
 1. Foreningens formål: At varetage fælles interesser for borgere i Nim & Underup sogne. At drive forsamlingshus, hvor egnens beboere kan samles. 

 2. Forsamlingshuset ejes af foreningen, og dets drift samt drift af foreningens øvrige aktiviteter ledes af foreningens bestyrelse. 
  Den nødvendige kapital til husets drift fremskaffes ved salg af medlemskort, ved udlejning, ved afholdelse af arrangementer samt evt. optagelse af lån.  Det sidste skal godkendes ved en generalforsamling.
  Medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personlig for husets gæld.
  Regnskabet er fra 1. januar til 31. december. 

 3. Den årlige generalforsamling holdes i februar måned med følgende dagsorden:

  • Valg af ordstyrer

  • Formanden aflægger beretning

  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  • Fastsættelse af kontingent

  • Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 1 revisor.

  • Indkomne forslag

  • Eventuelt

 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fordeler selv arbejdet, og kan efter behov nedsætte 
  faste- eller ad hoc udvalg. Der skal være mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.
  Formanden leder møderne og sekretæren fører forhandlingsprotokollen. 

 5. Et hvert medlem, som er personlig myndig, har bopæl i eller tilknytning til Nim & Underup sogne og har gyldigt medlemskort, har stemmeret og er valgbar til bestyrelsen.
  Der betales kontingent for et år af gangen gældende fra 1. januar til 31. december.
  Hvert medlem har 1 stemme dog max 2 pr. husstand.
  Efter endt medlemskab bortfalder alle medlemmets rettigheder. 

 6. Ved salg eller nedlæggelse af forsamlingshuset og/eller foreningen, kan provenuet ikke udbetales til foreningens medlemmer, men skal, ved en generalforsamlings beslutning, anvendes til henlæggelse i fond eller udbetales til kulturelle formål eller lignende indenfor Nim & Underup Sogne.

 7. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i en af de lokale medier. Generalforsamlingen træffer beslutninger i foreningens anliggender med simpelt flertal, dog at der ved forandringer i vedtægterne og ved nedlæggelse eller salg fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at 2/3 af de mødte stemmer derfor. 
  Skulle der til den indvarslede generalforsamling ikke være mødt det nødvendige antal, indvarsles en ny generalforsamling med 8 dages varsel, og inden 30 dage efter første generalforsamlings afholdelse. På sidste generalforsamling træffes beslutninger ved simpelt flertal.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 8. Ekstra generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendig, eller når mindst 20 medlemmer forlanger det. I øvrigt efter samme regler som nævnt i punkt 7

 9. Bestyrelsen kan til enhver tid optage nye medlemmer. Optagelse kan dog nægtes

 10. Uenighed angående huset og dets brug, eller mellem medlemmerne angående driften skal ikke forelægges domstolene, men afgøres af generalforsamlingen, der er øverste myndighed i alt hvad der angår foreningen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 revisorer. Valgene gælder for 2 år af gangen, og der afgår hvert andet år henholdsvis 3 eller 4 af bestyrelsen og 1 revisor.
 
Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant for 1 år af gangen.
Formand og kasserer kan ikke være samme person eller fra samme husstand.
Hvad der i øvrigt vedrører foreningen drøftes på generalforsamlingen. 

bottom of page